Logo berkelnieuws.nl


De Oudestraat in Neede moet weer gaan leven. Het college van B en W heeft een visie opgesteld die dit moet bewerkstelligen.
De Oudestraat in Neede moet weer gaan leven. Het college van B en W heeft een visie opgesteld die dit moet bewerkstelligen.

Oudestraat: 'Niets doen is geen optie'

  Politiek

Neede - De Oudestraat in Neede moet weer gaan leven. Het college van B en W heeft een visie opgesteld die dit moet bewerkstelligen. In deze integrale visie wordt rekening gehouden met functies als winkelen, werken, wonen en parkeren. Ook de visie op vastgoed en de herinrichting van de openbare ruimte worden hierin opgenomen.

In opdracht van de Taskforce Neede, waar Ondernemersvereniging Neede, de gemeenschapsraad en de gemeente onderdeel van uitmaken, is een verkennende studie verricht naar de Oudestraat. Uit deze studie, die is aangeboden aan het college, blijkt dat transformatie in brede zin gaat bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van deze straat in Neede.

Het overschot aan winkelruimte in de Oudestraat is structureel. Door toename van internetverkopen, de 'mismatch' tussen vraag en aanbod van vierkante meters winkeloppervlakte en de bescheiden verwachtingen voor de toekomst gaat dit zonder nieuw beleid niet snel veranderen. Niets doen is daarom voor het college geen optie.

De leefbaarheid in het dorpscentrum kan verbeteren als het mogelijk is winkelruimte - al dan niet tijdelijk - om te zetten naar andere vormen van gebruik of te kijken naar mogelijkheid van sloop.

De pilot Oudestraat is volgens het college succesvol als hiervoor concrete voorstellen op tafel komen van de relevante partijen die aan deze verandering willen meewerken: bewoners, vastgoedpartijen, winkeliers, beleggers en andere ondernemers worden nadrukkelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen samen met de Task Force Neede. Door hierin samen op te trekken is de kans van slagen veel groter dat deze gezamenlijke visie er werkelijk komt én concrete maatregelen oplevert.

In de afgelopen jaren zijn al veel bouwstenen gelegd om deze pilot nu kansrijk te maken. Er is overleg tot stand gekomen tussen bewoners, ondernemers, beleggers en vastgoedeigenaren. In de afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in het centrumplan Neede. Er is een structuurvisie wonen gemaakt en het bestemmingsplan is aangepast. Voor de gemeente Berkelland is de lokale woonagenda opgesteld, waarin de basis is gelegd om deze noodzakelijke transitie mogelijk te maken. Bovendien sluit deze pilot goed aan op het rapport dat in de regio is gemaakt: 'Een integrale aanpak van leegstand in de Achterhoek'.

Naar verwachting zal de visie en het plan van aanpak van de Oudestraat in Neede voor de zomer van 2018 klaar zijn.

reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox